Το έργο υλοποιείται σε 5 ενότητες εργασίας οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

ΕΕ1: Λειτουργικά και τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Δράση 1.1 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας , καθορισμός κλινικών παραμέτρων (use cases) και πιλοτική
μελέτηγια τον βέλτιστο σχεδιασμό του «έξυπνου πέλματος».
Δράση 1.2 Προσδιορισμός των αναγκαίων εμβιομηχανικών-εργονομικών παραμέτρων.
Δράση 1.3 Έρευνα αγοράς του συστήματος και προσδιορισμός των αναγκών των τελικών χρηστών.
Δράση 1.4 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου συστήματος.

ΕΕ2: Σχεδιασμός και Kατασκευή των επιμέρους μηχανικών και ηλεκτρομηχανικών τμημάτων (Hardware)

Δράση 2.1 Σχεδιασμός και κατασκευή βέλτιστης διάταξης αισθητήρων πίεσης.
Δράση 2.2 Σχεδιασμός και Κατασκευή των Πνευματικών Ενεργοποιητών.
Δράση 2.3 Σχεδιασμός και Κατασκευή του εσωτερικού πέλματος.
Δράση 2.4 Σχεδιασμός και Κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου.

ΕΕ3: Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος

Δράση 3.1 Ανάπτυξη των καινοτόμων αλγορίθμων για τον υπολογισμό – ανάλυση των παραμέτρων και για
την αυτόματη παραμετροποίηση του έξυπνου πέλματος.
Δράση 3.2 Ανάπτυξη ενσωματωμένου λογισμικού εσωτερικού πέλματος παπουτσιού.
Δράση 3.3 Ανάπτυξη λογισμικού εξωτερικής συσκευής.
Δράση 3.4 Ανάπτυξη εφαρμογής αλληλεπίδρασης χρήστη.

ΕΕ4: Συναρμολόγηση και ηλεκτρομηχανικός έλεγχος

Δράση 4.1 Ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του συστήματος.
Δράση 4.2 Κατασκευή πρωτότυπου (alpha version).

ΕΕ5: Μετρήσεις Πεδίου

Δράση 5.1 Αδειδότηση μετρήσεων πεδίου.
Δράση 5.2 Αξιολόγηση του συστήματος.

ΕΕ6: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων του έργου

Δράση 6.1 Προστασία των Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Δράση 6.2 Προετοιμασία φακέλου δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του συστήματος από το ΕΚΑΠΤΥ.
Δράση 6.3 Διερεύνηση εμπορικής αξιοποίησης του συστήματος.
Δράση 6.4. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.